Tietosuojaseloste

Medvision Oy:n tietosuojaseloste
Päivämäärä 16.10.2020

1. REKISTERINPITÄJÄ

Medvision Oy
Karviaistie 12C, 00700 Helsinki

2. YHTEYSHENKILÖ TIETOSUOJASELOSTETTA KOSKEVISSA ASIOISSA

Tietosuojavastaava Oukaash Hasan Mohamed
info@medvision.fi, puh. 0400550348

3. REKISTERIN NIMI

Medvision Oy:n työntekijä ja sidosryhmäsuhteita koskeva henkilörekisteri.

4. HENKILÖTIETOJEN TARKOITUS JA PERUSTE

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity henkilö tai yritys on osapuolena
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito sidosryhmiin, asiakassuhteen ylläpito, ja
markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Henkilötietoja
käytetään lisäksi rekrytointiprosessia ja sen ylläpitoa varten.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri kattaa tietoja mahdollisista Medvisionin yhteistyökumppaneista, työntekijöistä,
ammatinharjoittajista sekä kandidaateista. Rekisteriin tallennetaan tehtäväkohtaisen harkinnan
mukaan rekrytointiprosessissa tarvittavia tietoja. Tällaisia tietoja voivat olla esimerkiksi hakijan
yhteystiedot, ammattioikeudet, työhistoria ja koulutustausta, työsuhdetta koskevat toiveet ja
rekrytointiprosessin aikana syntyvät prosessitiedot.

6. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Tietoja säilytetään niin pitkään, kuin nähdään sen olevan tarpeellista.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Ensisijaisesti tietolähteenä on henkilön/yhteistyökumppanien itse tai henkilön itse ilmoittamat muut
tietolähteet, kuten esimerkiksi suosittelijat. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta
mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median
palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa
tietojaan.

8. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO
EUROOPAN UNIONIN TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Mahdollinen paperiaineisto säilytetään turvallisessa ja lukitussa tilassa, johon pääsee käsiksi vain
ne henkilöt, joilla on oikeus siihen olemassa. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja
tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja
säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta
huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä
palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja
käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. PROFILOINTI

Medvision Oy ei käytä tietoja profilointi tarkoituksessa.

11. REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli hän niin vaatii. Rekisteröity voi
tehdä oikaisupyynnön tietoihinsa liittyen tilanteen sitä vaatiessa. Jokaisella rekisterissä olevalla
henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen
tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä
tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa
(pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

12.Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen
rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen
tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä
tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää
tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle
EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa)

Yrityksemme tarjoaa lääkäreiden rekrytointipalveluita eri paikkakunnille Suomessa. Haemme tehtäviin lääketieteen kandidaatteja sekä jo valmistuneita lääkäreitä. Teemme yhteistyötä sekä yksityisen, että julkisen terveydenhuollon kanssa. Pääosin lääkärimme työskentelevät terveysasemilla, terveyskeskuksien ja sairaaloiden vuodeosastoilla sekä terveyskeskus- ja sairaalapäivystyksissä.

Yhteystiedot

Puhelin: 0400550348
Sähköposti: info@medvision.fi
Osoite: Karviaistie 12 C, 00700 HELSINKI

Seuraa meitä